Son Güncelleme:
25/04/2018 - 16:16

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, 1960 yılında ilk lisans derecelerinin verilmesini takiben, İdari Bilimler Fakültesi dışında kalan tüm fakültelerde, Yüksek Lisans Programları başlatılmış ve ilk yüksek lisans derecesi 1961 yılında Makina Mühendisliği Bölümünce verilmiştir.

1964 yılında, ODTÜ Mütevelli Heyeti'nin önerisi ile Üniversite Konseyi bazı bölümlerde doktora programlarının başlatılmasına karar vermiştir. 1967 yılında, Fizik ve Kimya Bölümlerinden birer öğrenci ODTÜ'nün ilk doktora diplomalarını almışlardır. 1981 yılına kadar, bütün lisansüstü programlar ilgili bölümler tarafından, fakülteler bünyesinde yürütülmüş ve Üniversitemizin Yüksek Lisans programlarından 2839, Doktora programlarından 126 olmak üzere, toplam 2965 öğrenci, lisansüstü programlardan mezun olmuştur.

Üniversitemiz, daha üstün nitelikte eğitimli insan gücü yetiştirmekte lisansüstü eğitimin öneminin her zaman bilincinde olmuştur. Bu amaçla, Üniversite Konseyi bölümlerin lisansüstü araştırma etkinliklerini artırmak, üniversite kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlamak ve disiplinlerarası çalışmaların yapılacağı, alışılmışın dışında esnek, değişime ve yaratıcılığa açık disiplinlerarası programların tasarımını gerçekleştirmek üzere, Lisansüstü Okul'un kurulmasına ve bir dekan tarafından yönetilmesine karar vermiştir. Prof. Dr. Polat Gürkan Lisansüstü Okul'un dekanı olarak göreve atanmıştır.

1982 yılında YÖK yasasının uygulanmaya başlaması ile, Lisansüstü Okul, Fen Bilimleri Enstitüsüne dönüşmüş ve Enstitü müdürlüğüne Prof. Dr. Kemal Gürüz atanmıştır.

Fen Bilimleri Enstitüsü misyon olarak, kurulduğu 1981 yılından bugüne kadar, Üniversitemizin hedeflediği erekler doğrultusunda, ODTÜ'nün bir araştırma üniversitesi olmasını, bünyesindeki Anabilim Dallarının daha aktif bir şekilde araştırmalara ağırlık vermesini benimsemiştir. Kendisine hedef olarak, araştırma kaynaklarını, lisansüstü öğrenci sayısını artırmayı, ve eğitimi-düzeyini düşürmeden -hızlandırmayı seçmiştir. Bu hedefler doğrultusunda, Üniversite yönetiminin de destekleri ile proje kaynaklarını ve öğrenci sayısını zaman içinde artırmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü, Üniversitemizin daha Lisansüstü Okul Dekanlığı'nı kurarken koyduğu hedefler doğrultusunda, Türkiye'de ve çevre ülkelerde en iyi öğrencilerin seçtiği EABD Programları ile; ileri ve uluslararası düzeyde ve ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak, disiplinlerarası araştırmaları destekleyen; ülkemizde yeni kurulan üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren; toplum için üstün nitelikli profesyoneller ve araştırmacı yetiştiren bir birim olmuştur.

Dünden Bugüne Fen Bilimleri Enstitüsü;

  • 1981 yılında itibaren sırasıyla idarecilik yapan öğretim üyelerimizin, görev süreleri ve tarihleri, adları ve fotografları Şekil 1'de gösterilmiştir.
  • 1981 yılında kurulan Lisansüstü Okul'a bağlı 18 Bölüm sırasıyla aşağıda verilmiştir:
  • Bilgisayar Mühendisliği, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik, Havacılık Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Maden ve Petrol Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Matematik, Metalurji Mühendisliği, Mimarlık, Mimarlık-Yapı Bilimleri, Mimarlık-Restorasyon, Şehir ve Bölge Planlama, İstatistik ve Yöneylem Araştırması.
  • İlk Enstitü müdürü olan Doç. Dr. Kemal GÜRÜZ 1982'de göreve başlamış ve yardımcılıklarına Doç.Dr. Nurinnisa Usul ve Doç. Dr. Rüknettin Oskay getirilmiştir. Üniversitemizin daha sonra da çeşitli birimlerinde görev yapan ve en son Kültür İşleri Müdürü olarak üniversitemizden emekli olan Sn.Tüzün Denli ilk Enstitü müdür sekreteri olarak çalışmaya başlamıştır.

Prof. Dr. Polat GÜLKAN

(1981-1982)

Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ
(1982-1984)

Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU
(1984-1987)

Prof. Dr. Halim DOĞRUSÖZ
(1987-1988)

Prof. Dr. Alpay ANKARA
(1988-1993)

Prof. Dr. İsmail TOSUN
(1993-1996)
Prof. Dr. Tayfur ÖZTÜRK
(1996-2003)
Prof. Dr. Canan ÖZGEN
(2003-2014)
Prof. Dr. Gülbin DURAL
(2014-2018)

Şekil 1. 1981-2018 yılları arasında müdürlük görevi yapan idarecilerimiz

Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ'den sonra müdür olarak Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU (1984-1987) atanmış ve yardımcıları olarak da Prof.Dr.Hüseyin İşçi ve Prof. Dr.Birol Kılkış görevlendirilmiştir. Bu dönemde EYK üyeleri ise Prof.Dr.Ender Okandan, Prof.Dr.Haluk Pamir, Prof.Dr. Önder Yüksel idi. 

1984-1987 yılları arasında, yüksek lisans ve doktora tezlerinin özetleri ilk defa bilgisayar ortamına girilmiş; konu, yazar ve anahtar kelimeler açısından bir veri tabanı oluşturulmuştur. Sanayi tarafından desteklenen ve birkaç Enstitü Anabilim Dalı tarafından yürütülen ilk disiplinlerarası projeler-tezler başlatılmıştır. Enstitü bünyesinde farklı EABD'lerden yaklaşık 80 öğretim üyesinin oluşturduğu, kuruluşu enstitünün ilk dönemlerinde başlamış olan, Enerji Grubu yeni tezler ve projeler üretmiş ve bunlara Dünya Enerji Konseyi ve Türk Milli Komitesinin katkıda bulunmalarını sağlamıştır. Yurt dışındaki birçok üniversite (MIT, Texas Tech., Darmstadt vb...) ile lisansüstü düzeyde işbirliği yapmak üzere protokoller hazırlanmıştır. Farklı EABD'lerin katkıları ile Yüksek Teknoloji Grubu kurularak değişik alanlarda etkinlikler başlatılmıştır. Bunlar arasında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Robotik (CAD/CAM/ROBOTIK), Katı hal elektroniği ve yarı iletkenler, Yeni malzemeler, Biyoteknoloji sayılabilir. Bu çalışmaların yarattığı sinerji sonucu Üniversitemizde; Bilgisayar Destekli Tasarım ve Robotik Merkezi (BİLTİR), Fizik Bölümünde Katı Hal Elektroniği için Temiz Oda ve Eskişehir Yolunda ODTÜ-MET kurulmuştur. 

Prof. Dr. Halim DOĞRUSÖZ'ün müdürlük yaptığı 9 aylık kısa dönemde görevlerine devam eden enstitü müdür yardımcıları ve EYK üyeleri ile Enstitü yukarıda anılan etkinliklerini sürdürmüştür. 

1988-1993 yılları arasında müdür olarak atanan Prof. Dr. Alpay ANKARA'nın döneminde yardımcıları Prof.Dr.İsmail Tosun ve Prof.Dr.Ramazan Sever; EYK üyeleri ise, Prof.Dr.Mübeccel Demirekler, Prof.Dr.Semih Koray ve Prof.Dr.Mustafa Pultar olmuştur. 

Prof. Dr. İsmail TOSUN 1993-1996 yılları arasında müdür olarak atanmış ve müdür yardımcılığı görevlerini Prof.Dr.Mehmet A.Akgün ve Prof.Dr.Cüneyt Can yürütmüşlerdir. Bu dönemde EYK üyeleri; Prof.Dr. Duran Taraklı, Prof.Dr.Mübeccel Demirekler, Prof.Dr. İnci Gökmen ve daha sonra Prof.Dr.R.Sezer Aygün olmuştur. 

Bu yıllarda, enstitüler yeniden yapılanma ve öğrenci işlerinin enstitüler tarafından yürütülmesine başlanmıştır. EABD'ler de açılan lisansüstü dersler tekrar gözden geçirilmiş, lisansüstü derslerin belirli bir minimum öğrenci sayısı ile açılması ve yeni disiplinlerarası programların açılmalarında uyulması gereken ilkeler belirlenmiştir. Lisansüstü programlarla ilgili öğrenci yönetmeliklerinin hazırlanması için kapsamlı çalışmalar yapılmış ve bu yönetmeliklerden, daha sonra YÖK'ün hazırladığı Lisansüstü Yönetmeliklerde de yararlanılmıştır. 

1996 yılında müdürlük görevine Prof.Dr. Tayfur ÖZTÜRK atanmıştır. Yardımcıları olarak da Prof.Dr.Ayhan Erler, Prof.Dr.Ufuk Gündüz, Doç.Dr.Arda Düzgüneş, Prof.Dr.Vedat Toprak ve Prof.R.Sezer Aygün sırası ile görev yapmışlardır. Bu dönemde EYK üyeleri ise Prof.Dr. Duran Taraklı, Prof.Dr.Mübeccel Demirekler, Prof.Dr.R.Sezer Aygün olmuştur. Daha sonra değişimli olarak Prof.Dr.Nesim Erkip, Doç.Dr.Mustafa Verşan Kök, Prof.Dr. Cahit Eralp, Doç.Dr Gülden Berkman EYK üyesi olarak görev yapmışlardır. Bu dönemde görevi başında vefat eden Prof. Dr. Ayhan Erler'in adı toplantı salonuna verilmiştir. Kendisi ile birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü çalışanlarının toplu bir fotografı Şekil 2'de gösterilmiştir. 

Artan öğrenci sayısı ile, yıllar içinde görev yükünün artması ve görevlerinin çeşitlenmesi Enstitü'nün yeniden yapılandırılmasını gerektirmiştir. Bu dönemde ilk enstitü sekreteri olarak Gülhal Çakar göreve atanmıştır. 

Enstitünün iç işleyiş yönergesi Prof.Dr. Tayfur Öztürk'ün denetiminde kapsamlı olarak yenilenmiştir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda lisansüstü başvuruların ve tez danışman atamalarının bilgisayar ortamında yapılması sağlanmıştır. İç işleyiş çerçevesinde yer alan Enstitü işlemlerine ait formlar yenilenerek internet ortamında ulaşılabilir hale getirilmiştir. Bu dönemde daha da kapsamlı hale getirilerek, başarılı lisansüstü öğrencilere destek vermek, nitelikli ve dinamik bir araştırma sürecine katkıda bulunmak amacı ile Prof.Dr.İsmail Tosun döneminde başlatılan, Araştırma Görevliliği Destek Programı (PRO-AD programı) yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. 2006 yılı sonuna kadar toplam 103 Araştırma Görevlisi bu programdan yararlanmıştır. Üniversitelere ayrılan Araştırma Görevlisi kadrolarının genel olarak kısıtlanması nedeni ile bu programda Araştırma Görevlisi görevlendirilmesi 2004 yılından itibaren yapılamamaktadır.

Şekil 2. Prof.Dr Ayhan Erler, vefatından kısa süre önce bir yemekte çekilmiş fotoğrafta görülmektedir.

PRO-AD Programının yanı sıra, bu dönemde Projelere Lisansüstü Öğrenci Tahsis Programı (PRO-LİT) başlatılmıştır. Bu programın amacı, bir proje çerçevesinde, ortaklık yapılan kuruluşun araştırmacı ihtiyacının karşılanması, projede çalışacak lisansüstü öğrencinin, ilgili kuruluşta ücretli olarak işe alınmasını, karşılıklı imzalanan protokol çerçevesinde, bir dönem üniversitede ve bir dönem kuruluşta çalışmasınuın sağlanmasını ve böylece bir tez çalışmasının sonuçlandırmasını öngörmekteydi. Bu kapsamda, yaklaşık 2000 firma ve kamu kuruluşu ile yazışmalar yapılmıştır. O dönemde öğrencilerin bu program için yeterli istekte bulunmamaları ve belki de Sanayi ile yeterli iletişim kurulamaması nedenleriyle bu program beklenildiği kadar başarılı olamamıştır. 

2001 yılında, çeşitli gerekçelerle, Türkiye genelinde, diğer üniversitelere öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) başlatılmıştır. İlk olarak, Atatürk, Kocaeli, Selçuk ve Süleyman Demirel Üniversiteleri ile ODTÜ arasında imzalanan bir çerçeve protokol ile başlayan proje, ÖYP, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu tarafından desteklenmiştir. DPT'nin sağladığı kaynak ile yetiştirilen ÖYP Araştırma Görevlileri, Yükseköğretim Kanunun 35. maddesi gereğince ODTÜ'de görevlendirilmekte ve lisansüstü çalışmalarını yürütmektedirler. Fen Bilimleri Enstitüsü, ÖYP kapsamında öğrenci kabulü konusunda yapılan çalışmalara ve daha sonra geliştirilen yapılanmalara öncülük etmiştir. 

Aynı dönemde, Doktora Sonrası Araştırmacı Destek programı (DOSAD), Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK)'na sunulmuş ve ÜYK kararı ile 2000 yılında başlatılmıştır. Bu programda amaç, doktorasını yeni bitirmiş genç araştırmacıların EABD'lerde yürütülmekte olan kapsamlı projelere katılmalarını sağlamak ve bu şekilde nitelikli bir lisansüstü eğitim ve araştırma sürecine katkıda bulunmaktır. 2003 yılında DOSAP olarak devam eden program , 16 ÖYP Üniversitesi arasında imzalanan protokolle başlamış ve öncelikle, Kimya EABD'den iki, Biyoteknoloji EABD'den iki ve Çevre Mühendisliği EABD'den bir olmak üzere toplam beş araştırmacı bu programdan yararlanmıştır. DOSAP halen Rektörlük bünyesinde devam etmektedir. 

Lisansüstü tez projelerinin ve disiplinlerarası projelerin Enstitü kanalı ile desteklenmesi ilk bu dönemde başlatılmıştır. Araştırma fonu bütçesinin, Araştırma Fonu Projeleri (AFP, şimdiki BAP'lar) için kullanılması ve bunun bir kısmının dağıtımının lisansüstü tez çalışmalarını bünyesinde barındıran Enstitü tarafından yapılması bu dönemde kabullenilmiştir. Bu yöntem halen uygulanmaktadır. 

Son olarak, 2003 yılında Prof.Dr.Canan ÖZGEN müdür olarak göreve başlamıştır. Yardımcıları olarak önce Prof.Dr.R.Sezer Aygün ve Prof.Dr. Vedat Toprak, daha sonra ise Prof V. Toprak'ın yerine Prof.Dr.Ali Kalkanlı görev almışlardır. EYK üyeleri olarak Prof.Dr. Cahit Eralp, Doç.Dr Gülden Berkman, Prof.Dr.Mustafa Verşan Kök ve daha sonra Prof.Dr.Vedat Toprak ve Doç Dr. Cem Topkaya seçilmiştir. Enstitü danışmanı olarak Doç.Dr. Ayşe Berkman görev yapmaktadır. 

Öncelikle, oluşturulan bir komitenin ( Prof Dr Bülent Platin, Doç Dr. Arda Düzgüneş, Prof. Dr. Rüyal Ergül ve Öğ. Gör. Defne Akıncı ve Araş.Gör. Esra Tüzün) katkıları ile, lisansüstü tez yazılımı için bir el kitabı, eskisi de irdelenerek, tekrar hazırlanmış ve web sayfasından öğrencilerin kullanımına açılmıştır. 

Ayrıca FBE iç işleyişi ile ilgili bir kitapcık hazırlanarak danışman, öğrenci ve EABD başkanlarının kullanımına sunulmuştur. Bu kapsamda, Enstitü Sekreteri Sn Gülhal Gür tarafından bütün EABD lisansüstü sekreterlerine FBE'de senede bir kez eğitim seminerleri verilmiştir. 

Bu dönemde, sanayiye ve değişik sektörlere yönelik tez konuları ve bunların desteklenmesini amaçlayan Sanayi Tezleri programı (San-Tez) için yoğun çalışmalar, Prof.Dr.Canan Özgen ve Prof.Dr.Ali Kalkanlı tarafından 2003-2004 Akademik ders yılında başlatılmıştır. İlk SAN-TEZ Günleri Proje Pazarı 2005 Şubat ayında FBE, Rektörlük, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası ile birlikte ODTÜ-KKM de gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 2006 yılında bir atölye çalışması daha yapılmıştır. Sanayici ve öğretim üyelerinin buluşturulduğu bu etkinliklerle oluşturulan projeler, Sanayi Bakanlığı üzerinden TÜBİTAK'a iletilmiş ve bu projelerin büyük bir kısmı kabul edilmiştir. Makina Kimya Endüstrisi ile yapılan birden fazla atölye çalışması ile de, bu kurumla bir çok SAN-TEZ projesi başlatılmıştır. Sanayi-Üniversite işbirliğinin gerçek bir ürünü olan SAN-TEZ Programı TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda halen bütün üniversitelerimizde yaygınlaştırılmış olarak devam etmektedir. 

Öğrencilerle ilgili formların yeniden düzenlenerek etkin kullanımının sağlanması; bütün Anabilim Dallarının lisansüstü programlarının yeniden gözden geçirilerek Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (ECTS) ODTÜ'ye uyarlanması ve diploma ekinin hazırlanması; Erasmus programı kapsamında öğrenci değişiminin uygulama esaslarının belirlenmesi bu dönemde Prof.Dr.R.Sezer Aygün denetiminde yapılmıştır. 

Bu dönemde, ÖYP programına katılan Üniversitelerinin sürekli bilgilendirilmeleri, öğrencilerin başvurularını bilgisayar ortamında yapabilmeleri, EABD'lerin ön değerlendirme işlemlerinin ve kabul ve yerleştirme duyurularının yapılabilmesi için bir yazılım programı önce bir tez kapsamında Enformatik Enstitüsü ile birlikte geliştirilmiş, daha sonra ise Bilgi İşlem Merkezimiz elemanlarının yardımı ile program tekrar ele alınarak, internet üzerinden işler hale getirilmiştir. Ayrıca Seyahat Yönergesi Enstitümüz tarafından hazırlanmış ve diğer enstitüler tarafından onaylanmıştır. Dört üniversite ile başlayan bu projedeki üniversite sayısı, Aralık 2008'de 38'e ulaşmıştır. Bu proje kapsamına KKTC ve Avrasya üniversiteleri de eklenmistir. 2008 itibarıyla, Enstitüde 35. Madde kapsamında görev yapan Arş.Gör. sayısı 64 ve ÖYP- Araş.Gör. sayısı ise 421'dir. Bu programın, ülkemize sunulan bir hizmet olmasının yanı sıra, üniversitemizde yapılan araştırmalara da çeşitlilik getirmiş ve doktora programları öğrencisinde %25 lik bir artış sağlamıştır. Bu programda eğitim alan öğrencilerin öğretim üyesi olacakları dikkate alınarak, kültürel, sosyal boyutta eğitim performanslarının arttırılması amacı ile xxx799 "Orientation Graduate Seminars" dersi geliştirilmiş ve EABD kodları ile her sene ikinci dönem açılan derste her hafta bir olmak üzere, 14 farklı konuda semineler düzenlenmiştir. 

1981'de mevcut Anabilim Dallarından sonra sekiz disipliner [Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Gıda Mühendisliği, İstatistik, Mühendislik Bilimleri, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, Maden Mühendisliği ve Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği] ve altı disiplinlerarası [Yöneylem Araştırması (1981), Biyokimya (1985), Biyoteknoloji (1990), Arkeometri (1990), Polimer Bilimi ve Teknolojisi (1992), Jeodezi ve Coğrafî Bilgi Teknolojileri (1997)] program başlatılmıştır. 2003'den sonra, FBE yeni açılacak disiplinlerarası programların açılma koşullarını irdelemek için seminerler düzenlemiş ve Doç Dr. Ayşe Berkman'ın yaptığı çalışmalara dayanarak yeni program açma ve programların işleyişi için gerekli görülen koşullar hazırlanarak uygulanmaya başlanmıştır. Böylece, Çimento Mühendisliği (2005), Mikro ve Nanoteknoloji (2005) ve Biyomedikal Mühendisliği (2006) , Deprem Araştırmaları (2007) Anabilim Dalları kurulmuştur. 2008 yılı sonunda Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı toplam 34 anabilim dalı bulunmaktadır. Çimento Mühendisliği EABD hariç bütün anabilim dallarında doktora programı mevcuttur. 2007 yılında Disiplinlerarası anabilim dallarından özdeğerlendirme çalışmaları yapmaları istenmiş, Arkeometri, Biyoteknoloji, Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalları bu çalışmaları başarı ile tamamlamışlardır. 

Enstitü bünyesinde yer alan, İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları da gereksinimler doğrultusunda farklı zamanlarda oluşturulmuştur. Bunlar; Endüstri Mühendisliği EABD Mühendislik Yönetimi (1999), Bilgisayar Mühendisliği (2001), Bilgisayar Mühendisliği EABD Yazılım Mühendisliği (2002), İnşaat Mühendisliği EABD Hidrosistem Mühendisliği (2002), İnşaat Mühendisliği EABD Yapı Mekaniği (2002) dir. 

Halen Yer Sistem Bilimleri (Earth System Science) disiplinlerarası program ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Enstitü lisansüstü programlarnda yıllar içinde birçok gelişme olmuştur. Enstitülerimizin önerisi ile doktoranın bir bütünsellik içinde daha kısa sürede tamamlanması amacı ile, Üniversitemizin 2001 yılında kabul ettiği Bütünleşik Doktora Programı, daha sonra, Aralık 2003 tarihinde YÖK tarafından Lisans Sonrası Doktora programı olarak kabul edilmiş ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine girmiştir. 

Enstitü Kurulu, öğrencilerin başarılarını artırmakta ödüllendirmenin öneminin büyük olduğuna inanarak, 2004 yılında her yıl lisansüstü öğrencilere üç kategoride Tez Ödülü, Ders Performans Ödülü ve Yayın Ödülü olarak lisansüstü ödülleri verilmesine karar vermiştir. Tez ödülünde amaç tez konularının ülkemizin gelişimine, kültür ve düşün dünyasına katkıda bulunmasını sağlamak ve ülkemizin temel bilimdeki araştırma gücünü ODTÜ olarak artırmaktır. Performans ödüllerindeki amaç, lisansüstü eğitim sırasında dersleri tamamlşama süresini hızlandırmak ve öğrencilerin GNO'larının yükselmesini sağlamaktır. Diğer enstitülerce de kabul edilen kurallar çerçevesinde değerlendirmeler yapılarak 2005 yılından itibaren ödüllerin verilmesine başlanmıştır. 

2003 yılında ödev , proje ve tez çalışmalarında intihali önlemek amacıyla bir döküman hazırlanmış ve FBE web sayfasında herkesin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, 2006 yılında oluşturulan bir komisyonun (Prof. Dr. Bülent Platin, Prof. Dr. Turgut Önder, Doç Dr. Halil Turan, Doç Dr. Emel Aközer, Prof. Dtr. Meral Azizoğlu) yaptığı çalışmalarla FBE bünyesinde öğrenci, danışman , EABD Başkanları ve FBE için davranış ilkeleri hazırlanmış ve web sayfasında duyurulmuştur. 

2006 yılında yapılan bir çalışma ile ODTÜ'de FBE bünyesinde yapılan bütün tezlerin özetleri web sayfasından ulaşılır hale getirilmiştir. 

Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda, FBE yabancı üniversitelerle yapılan işbirliklerine önem vermiştir. Bu amaçla, 2005 yılında California Üniversitesi (Davis) ile ortak bir araştırma protokolü hazırlanması için bir atölye çalışması düzenlenmiş ve misafir araştırmacılarla ilgili öğretim üye ve öğrencileri bir araya getirilmiştir. Böylece, 2005 yılında imzalanan protokolle, 20 ÖYP öğrencisi "uzun süreli" araştırma için bu üniversiteye 12 ay gitmişler ve ayrıca öğretim üyesi değişimi yapılmıştır. Halen devam eden işbirliği 2008 yılında 4 yıl için tekrar uzatılmıştır. 

Fen Bilimleri Enstitüsünün çift doktora programları protokolleri bir çok üniversite ile imzalanmıştır. Bunlarla ilgili bilgiler ( Yabancı üniversite, EABD, Öğrenci ismi) Tablo 1'de verilmiştir. 

Tablo 1 

EABD

Üniversite

Öğrencinin Adı Soyadı

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

University of Poiters - Fransa

Dilek Funda Kurtuluş

Matematik

Louis Pasteur Üniversitesi - Strasbourg I

Nermin Salepçi

Kimya Mühendisliği

INSA of Lyon (Institut National des Sciences Appliquees de Lyon)

Işıl Ayrancı

İnşaat Mühendisliği

Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris - Fransa

Serdar Korkmaz

Gıda Mühendisliği

University Bordeaux 1

Sencer Buzrul

Biyoloji

Universitè Paul Sabatier- Toulouse Fransa

Deniz Özüt

Kimya Mühendisliği

Eindhoven University of Technology

Oluş Özbek

Biyoteknoloji

Claude Bernord Lyon 1

Beste Fatma Kınıkoğlu

İnşaat Mühendisliği

Carnegie Mellon

 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

University of Orleans-Fransa

Mehmet Karaca

 

Enstitünün farklı dönemlerde gerçekleştirdiği etkinlikler anlatılırken, tarih içerisinde gelişmesi verilmek istenmiştir. Enstitü'nün gelişmesini belirten bir başka gösterge de lisansüstü öğrenci sayısındaki artıştır. 1961 yılından 1981 yılına kadar, tüm üniversiteden lisansüstü mezun sayısı 2965 iken, 1961 yılından 31.12.2008 tarihine kadar sadece Fen Bilimleri Enstitüsünden 13907 lisansüstü öğrenci mezun olmuştur. Halen, 2008 yılı itibariyle, FBE bağlı EABD'lerde kayıtlı, yüksek lisans programlarında 2496, tezsiz yüksek lisans programlarında 286, doktora programlarında 1393, lisans sonrası doktora programlarında 265 olmak üzere, toplam 4440 lisansüstü öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. 

2006 yılı içinde ODTÜ'nün 50.yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan; Enstitüye bağlı tüm Anabilim Dallarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının son beş yılda yapmış oldukları çalışmaları içeren FBE kataloğu Ocak 2007'de basılmıştır. 

2006 yılında başlayan bir uygulama ile, Enstitü Yönetim Kurulu toplantıları öncesinde, öğrenci, velileri ve danışmanlarının katıldığı öğrencinin tez konusunu anlattığı, tezinin imzalandığı mezuniyet törenleri yapılmaktadır. 

Her akademik yılın başında, yeni öğrenciler için Lisansüstünde, öğrencilerle ilgili iç işleyişin açıklandığı tanıtım toplantıları düzenlenmektedir.