DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Tezli Yüksek Lisans 65 80 SAY 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13
Doktora 65 80 SAY 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13

 

AÇIKLAMALAR

1. Ek başvuru koşulu: [ALES + (*)YGNO]/2 ≥ 75

ALES puan türü sayısal olmalıdır. T.C. uyruklu adayların başvuruları ALES puanına göre değerlendirilmektedir. ALES puanı olmayıp GRE puanı ile başvuran adayların GRE*** puanları ALES puanına dönüştürülecektir.

(*) 4.00 üzerinden olan Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 100'lük sistemdeki karşılığı (YGNO) YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) çevirim tablosu kullanılarak hesaplanacaktır.

YGNO: GNO'nun YÖK tablosuna göre 100'lük sistemdeki karşılığı.

2. Yüksek Lisans mülakat ve bilimsel değerlendirme tarihinin bildirimi ve başvurular ile ilgili diğer her türlü iletişim, adayın başvuruda belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılacaktır.

Mülakat ve bilimsel değerlendirme sürecinde Türkiye'de bulunmayan yabancı uyruklu adaylar, sonradan yapılacak değerlendirmeler için sonuçların duyurulmasından hemen sonra, konu ile ilgili sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısını e-posta yoluyla bilgilendirmelidir.

3. Doktora mülakat ve bilimsel değerlendirme tarihinin bildirimi ve başvurular ile ilgili diğer her türlü iletişim, adayın başvuruda belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılacaktır.

Mülakat ve bilimsel değerlendirme sürecinde Türkiye'de bulunmayan yabancı uyruklu adaylar, sonradan yapılacak değerlendirmeler için sonuçların duyurulmasından hemen sonra, konu ile ilgili sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısını e-posta yoluyla bilgilendirmelidir.

4. Başvuru için iki adet referans mektubu ve niyet mektubu GEREKLİDİR. Referans mektuplarının adayın mezun olduğu bölümün öğretim üyelerinden alınması zorunludur. İki adet referans mektubu ve niyet mektubu bulunmayan; referans mektupları adayın mezun olduğu bölümün öğretim üyelerinden alınmamış olan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır. Niyet mektubunda lisans programından mezun olunan üniversite/fakülte/bölüm de açık ve detaylı olarak (ikinci öğretim, tam burslu, bursluluk yüzdesi, vb.) belirtilmelidir. Referans mektupları kapsamlı olmalıdır. Kapsamlı referans mektuplarında ODTÜ REFERANS MEKTUBU formunda yer alan değerlendirme maddeleriyle ilgili destekleyici açıklamaların ayrıntılı ve gerekçeli biçimde formun ilgili kısmında yazılı olarak yapılması zorunludur.

5. Başvuru için iki adet referans mektubu ve niyet mektubu GEREKLİDİR. Referans mektupları adayın mezun olduğu bölümün öğretim üyelerinden alınması zorunludur. Referans mektuplarından bir tanesinin adayın yüksek lisans tez danışmanından alınmış olması gerekli ve zorunludur. İki adet referans mektubu ve niyet mektubu bulunmayan; referans mektupları adayın mezun olduğu bölümün öğretim üyelerinden alınmamış olan, referans mektuplarından bir tanesi adayın yüksek lisans tez danışmanından alınmamış olan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Niyet mektubunda lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olunan üniversite/fakülte/bölüm de açık ve detaylı olarak (ikinci öğretim, tam burslu, bursluluk yüzdesi, vb.) belirtilmelidir. Niyet mektubunda ayrıca, yüksek lisans tez başlığı ve kapsamı ile tez danışmanı iletişim bilgisi yer almalıdır. Referans mektupları kapsamlı olmalıdır. Kapsamlı referans mektuplarında ODTÜ REFERANS MEKTUBU formunda yer alan değerlendirme maddeleriyle ilgili destekleyici açıklamaların ayrıntılı ve gerekçeli biçimde formun ilgili kısmında yazılı olarak yapılması zorunludur.

6. Tezli Yüksek lisans programı başvurularında lisans transkripti sunulması zorunludur. Önceden kayıtlı olunan ve ilişiği kesilmiş, kendi isteğiyle kaydı silinmiş ve/veya mezun olunmuş lisans ve/veya lisansüstü programlarının her biri için transkript verilmesi zorunludur. Yukarıda bahsedilen gerekli transkriptleri bulunmayan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

7. Doktora programı başvurularında lisans ve yüksek lisans transkriptleri sunulması zorunludur. Önceden kayıtlı olunan ve ilişiği kesilmiş, kendi isteği ile kaydı silinmiş ve/veya mezun olunmuş lisans, yüksek lisans ve/veya doktora programlarının her biri için de transkript verilmesi zorunludur. Yukarıda bahsedilen gerekli transkriptleri bulunmayan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

8. Aşağıda belirtilen durumlar mevcut ise, niyet mektubunuzun ayrı bir bölümünde üniversite/bölüm/tarih/v.b. hususlar da belirtilerek bilgi verilmesi gerekmektedir.

I. ODTÜ veya başka bir üniversitenin herhangi bir lisansüstü programına halen kayıtlı olmak,

II. ODTÜ veya başka bir üniversitenin herhangi bir lisans veya lisansüstü programından ilişiği kesilmiş olmak,

III. ODTÜ veya başka bir üniversitenin herhangi bir lisans veya lisansüstü programından kayıt sildirmiş olmak.

9. Aşağıda belirtilen durumlar mevcut ise, niyet mektubununun ayrı bir bölümünde üniversite/bölüm/tarih/v.b. hususlar da belirtilerek bilgi verilmesi gerekmektedir.

I. ODTÜ veya başka bir üniversitenin herhangi bir doktora programına halen kayıtlı olmak,

II. ODTÜ veya başka bir üniversitenin herhangi bir lisans, lisansüstü veya doktora programından ilişiği kesilmiş olmak,

III. ODTÜ veya başka bir üniversitenin herhangi bir lisans, lisansüstü veya doktora programından kayıt sildirmiş olmak.

10. Başvuru sahiplerinin değerlendirmesi iki aşamada yapılacaktır.

Birinci aşamada, ALES puanı, YGNO, bilimsel değerlendirme*, referans mektupları ve niyet mektubu dikkate alınacaktır.

(*) Tezli Yüksek Lisans Programında, her bir adayın her düzeydeki (lisans, yüksek lisans ve doktora) ve her alandaki üniversite eğitimi geçmişi, akademik başarı durumu ve bilimsel altyapısı incelenecektir.

Birinci aşama sonrasında başarılı bulunan adaylar değerlendirmenin ikinci aşaması için davet edilecektir.İkinci aşama değerlendirmeler başvurulan araştırma alanı da gözetilerek yapılacaktır."

11. Başvuru sahiplerinin değerlendirmesi iki aşamada yapılacaktır.

Birinci aşamada, ALES puanı, YGNO, bilimsel değerlendirme*, referans mektupları ve niyet mektubu dikkate alınacaktır.

(*) Doktora Programında, her bir adayın her düzeydeki (lisans, yüksek lisans ve doktora) ve her alandaki üniversite eğitimi geçmişi, akademik başarı durumu ve bilimsel altyapısı incelenecektir.

Birinci aşama sonrasında başarılı bulunan adaylar değerlendirmenin ikinci aşaması için davet edilecektir. İkinci aşamada, başvurulan araştırma alanı da gözetilerek, değerlendirme yapılacaktır.

12. Lisansüstü başvuru değerlendirmesi sonrasında kabul edilen öğrenciler, araştırma sürecinin gereği olarak, tez danışmanının araştırma ekibinin bir üyesi olacak, ekibin diğer öğrenci üyeleri ile birlikte ortak sorumluluğu paylaşacaktır.

Ekip tarafından yürütülmekte olan araştırma projelerinin sorunsuz ilerlemesi, beklenen hedeflere üstün başarı ile ve zamanında ulaşması vazgeçilemez şartlardır.

Bunun için, araştırma ekibinde yer alan öğrencilerin başarılı bir akademik temelinin/geçmişinin olması gerekmektedir (ODTÜ araştırma üniversitesi statüsündedir).

Başarılı akademik temelin/geçmişin yanı sıra; ne istediğini bilmek, gayretli ve titiz olmak ve en önemlisi sebatkar olmak ve kendi isteği ile başladığı veya kendisine verilen işi yarım bırakmamak, başarılı bir şekilde geciktirmeden, zamanında tamamlamış olmak da akademik başarı kriteri kadar GEREKLİ temel kriterlerdir. Niyet mektubunda bu kriterlere/kriterleri geçmişte nasıl uyduğunuzu/uyguladığınızı yerine getirdiğinizi/karşıladığınızı anlatan açıklamaların da, isterseniz yaşamış olduğunuz örnekleri ile birlikte yer alması gerekmektedir."

13. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 12. Maddesinin 5. Bendi, "Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle lisansüstü programlara başvuru yapan ve programa kabul edilen adayların kayıtları yapılmaz ve haklarında yasal işlem başlatılır." şeklindedir. 

***ALES-GRE dönüşüm tablosu için tıklayın

 

 


Son Güncelleme:
06/10/2023 - 16:01